Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

L.P

LOKAL
OSIEDLE / PAWILON NR

POWIERZCHNIA

1.

os. Powstańców Śląskich PU-7

39,00 m²

2.

os. Korfantego 20  (PU-11)

397,92 m²

3.

 os. Pawlikowskiego PU-12

66,27 m²

4.

ul. Okrężna 3

258,28 m²

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel. 32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.

Podział części stałej do zmiennej w rozliczeniach c.o.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach informuje, że zgodnie z zapisami § 7 pkt. 5 Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, na podstawie §7 pkt. 3, 4 i 5 ww. Regulaminu w dniu 26.07.2022r. uchwałą nr 36/2022 zatwierdził proporcje części stałej do zmiennej w rozliczeniach centralnego ogrzewania okresu rozliczeniowego od 1 września 2022r. do 31 sierpnia 2023r., które podaje do wiadomości (załącznik nr 1 Uchwały Zarządu).

Uchwała poprzedzona była analizą dotychczasowych kosztów ogrzewania w sezonie 2021-2022, oraz analizą wykorzystania ciepła przez elementy nieopomiarowane instalacji c.o. (elementy bez podzielników) każdego budynku.

Informujemy, że koszt ogrzewania wszystkich budynków SM w Żorach, w mijającym okresie rozliczeniowym (zakończy się 31 sierpnia 2022r.), wyniesie ok. 11 255 995,00 zł i będzie wyższy od poprzedniego okresu o 1 665 442,41 zł (+17,3%). Wpływ na to ma przede wszystkim wzrost cen ciepła w ubiegłym i bieżącym roku, o czym informowaliśmy osobnymi ogłoszeniami. Rozliczenie indywidualnych lokali z tego okresu, będzie dostarczane do lokali mieszkalnych ok. miesiąca listopada 2022r.

Wspomniana uchwała Zarządu, dotyczy także zatwierdzenia szacowanych wzrostów kosztów ogrzewania okresu 2022-2023 dla każdego budynku, potrzebnych do oszacowania zaliczek na poczet c.o. przyszłego okresu rozliczeniowego (załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu). Na skalę wzrostu ma wpływ przede wszystkim sierpniowy wzrost cen ciepła, ale przewidujemy niestety kolejną zmianę taryfy dostawcy ciepła (PGNiG Termika) na początku przyszłego roku.

Przypominamy, że koszty ogrzewania budynku są kosztami niezależnymi od Spółdzielni. Zgodnie z art. 45a pkt. 2, 4, 6 Prawa energetycznego, zarządca nieruchomości zobowiązany jest rozliczyć wszystkie koszty, którymi dostawca ciepła obciąża nieruchomość, zgodnie z zapotrzebowaniem na ciepło i zgodnie ze wskazaniami liczników ciepła. na wszystkie lokale w budynku.

Informujemy też, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.12.2021r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach. (Dz.U. 2021r. poz. 2273), zgodnie z § 12 tego Rozporządzenia, w dniu 7 lipca 2022r. został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, dostosowany do narzuconych warunków § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska. Przyjęte zasady obowiązują od 1 września 2022r. i dotyczyć będą rozliczeń c.o. dostarczanych za rok (po zakończeniu okresu rozliczeniowego 2022/2023).

Uchwała Nr 36/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

Wynik przetargu z dnia 28.07.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku wygranego przetargu w formie zapytania o cenę na ocieplenie ok. 205 m2 stropów piwnic w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 13 (55 m2), 17 (102 m2), os. Sikorskiego 11 (48 m2) w Żorach do realizacji zadania wybrano firmę UH-BUD z Ćwiklic.

Dziękujemy za udział w przetargu.