Informacja o regulacjach ustawowych w sprawie cen ciepła

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach informuje wszystkich użytkowników lokali w zasobach, które korzystają z ciepła systemowego, że zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1967), zostały przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żorach złożone dla każdej zarządzanej nieruchomości oświadczenia, o których mowa w art. 5 ust. 1 tej ustawy. Oświadczenia zostały złożone sprzedawcy ciepła, w ustawowym terminie.

Jednocześnie informujemy, że sprzedawca ciepła systemowego w Żorach: PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. w Jastrzębiu Zdroju, poinformował na swojej stronie internetowej, że w chwili obecnej nie przysługuje mu możliwość stosowania średniej ceny ciepła z rekompensatą (103,82 zł/GJ netto), gdyż obecne ceny wytwarzania ciepła są niższe od poziomu granicznego, określonego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Oznacza to, że w chwili obecnej odbiorcy (w tym spółdzielnie mieszkaniowe) zobowiązani są kupować ciepło w cenie, zgodnej z taryfą zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla tego dostawcy ciepła (dla Żor to 80,60 zł/GJ netto), czyli bez żadnego wparcia dla gospodarstw domowych i innych podmiotów, pomimo, że od 31 lipca 2021r. cena tego ciepła w Żorach wzrosła już o 51,33 zł/GJ netto, czyli o 175%.

Przetarg na wycinkę i przycinkę drzew w dn. 21.10.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na wycinkę i przycinkę drzew.

Dokumenty przetargowe oraz wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A w dziale GZM pok. 18, tel. 32 47 88 180 oraz na stronie internetowej www.smzory.pl

Oferty dot. przetargu  na wycinkę i przycinkę drzew należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 21.10.2022 r. do godz. 10°° w zaklejonej kopercie z nazwą i siedzibą firmy, zaadresowaną na adres Spółdzielni, opisaną:

Przetarg nieograniczony – „Wycinka i przycinka drzew”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2022 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, sala konferencyjna pok. 11B.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią wymagań ofertowych oraz treścią Regulaminu postępowania przetargowego Spółdzielni     Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług .

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego SM w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

1. WYMAGANIA OFERTOWE

2. Formularz ofertowy zał. Nr 1

3. Oświadczenie oferenta zał Nr .2

Podział części stałej do zmiennej w rozliczeniach c.o.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach informuje, że zgodnie z zapisami § 7 pkt. 5 Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, na podstawie §7 pkt. 3, 4 i 5 ww. Regulaminu w dniu 26.07.2022r. uchwałą nr 36/2022 zatwierdził proporcje części stałej do zmiennej w rozliczeniach centralnego ogrzewania okresu rozliczeniowego od 1 września 2022r. do 31 sierpnia 2023r., które podaje do wiadomości (załącznik nr 1 Uchwały Zarządu).

Uchwała poprzedzona była analizą dotychczasowych kosztów ogrzewania w sezonie 2021-2022, oraz analizą wykorzystania ciepła przez elementy nieopomiarowane instalacji c.o. (elementy bez podzielników) każdego budynku.

Informujemy, że koszt ogrzewania wszystkich budynków SM w Żorach, w mijającym okresie rozliczeniowym (zakończy się 31 sierpnia 2022r.), wyniesie ok. 11 255 995,00 zł i będzie wyższy od poprzedniego okresu o 1 665 442,41 zł (+17,3%). Wpływ na to ma przede wszystkim wzrost cen ciepła w ubiegłym i bieżącym roku, o czym informowaliśmy osobnymi ogłoszeniami. Rozliczenie indywidualnych lokali z tego okresu, będzie dostarczane do lokali mieszkalnych ok. miesiąca listopada 2022r.

Wspomniana uchwała Zarządu, dotyczy także zatwierdzenia szacowanych wzrostów kosztów ogrzewania okresu 2022-2023 dla każdego budynku, potrzebnych do oszacowania zaliczek na poczet c.o. przyszłego okresu rozliczeniowego (załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu). Na skalę wzrostu ma wpływ przede wszystkim sierpniowy wzrost cen ciepła, ale przewidujemy niestety kolejną zmianę taryfy dostawcy ciepła (PGNiG Termika) na początku przyszłego roku.

Przypominamy, że koszty ogrzewania budynku są kosztami niezależnymi od Spółdzielni. Zgodnie z art. 45a pkt. 2, 4, 6 Prawa energetycznego, zarządca nieruchomości zobowiązany jest rozliczyć wszystkie koszty, którymi dostawca ciepła obciąża nieruchomość, zgodnie z zapotrzebowaniem na ciepło i zgodnie ze wskazaniami liczników ciepła. na wszystkie lokale w budynku.

Informujemy też, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.12.2021r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach. (Dz.U. 2021r. poz. 2273), zgodnie z § 12 tego Rozporządzenia, w dniu 7 lipca 2022r. został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, dostosowany do narzuconych warunków § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska. Przyjęte zasady obowiązują od 1 września 2022r. i dotyczyć będą rozliczeń c.o. dostarczanych za rok (po zakończeniu okresu rozliczeniowego 2022/2023).

Uchwała Nr 36/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

Przetarg na remont przykanalika sanitarnego w dniu 14.07.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: remont przykanalika sanitarnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Pawlikowskiego 11 kl. K, L, os. Pawlikowskiego 14 kl. L  w Żorach.

Termin wykonania zamówienia do 30.09.2022r.

Składanie ofert do 14.07.2022r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – remont przykanalików. Nie otwierać przed dn. 14.07.2022r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: 1.500,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 14.07.2022r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl  Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-171.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacja Urzędu Skarbowego

System podatkowy „Niskie podatki” – informacja Urzędu Skarbowego do mieszkańców.

Na wniosek i prośbę Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żorach informujemy, że w związku z wprowadzeniem zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczących rozliczeń podatkowych za 2022r, które wejdą w życie 1 lipca 2022r., Urząd Skarbowy w Żorach zachęca do zapoznania się z udostępnionymi informacjami na powyższy temat:

 • na stronie: podatki.gov.pl/niskiepodatki/
 • cykl spotkań online na stronie: podatki.gov.pl – Webinary – Niskie podatki
 • konsultanci na Infolinii Krajowej Informacji Skarbowej:
  • 22 220 03 30 (z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)
  • kis.gov.pl
 • Wizyta online z Urzędem Skarbowym https://wizyta.podatki.gov.pl/ (lub tel.: 32 47 88 532) w ramach usługi „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”.

Link do: Informacja „Niskie podatki”

Akcja Lato 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
zaprasza
na zajęcia dla dzieci (w wieku 7-12 lat) ramach działalności oświatowo-kulturalnej Spółdzielni:

AKCJA LATO 2022

Szczegóły:

1 turnus: 18.07.2022r. – 22.07.2022r. i 25.07.2022r. – 29.07.2022r. w godz. 9 00 – 15 00      

2 turnus: 01.08.2022r. – 05.08.2022r. i 08.08.2022r. – 12.08.2022r. w godz. 9 00 – 15 00

– II turnus – 9 wolnych miejsc (stan na dzień 26.07.2022r.)

Zajęcia i zbiórki dzieci tym razem tylko w Świetlicy „SMOK” na os. Korfantego PU-10

Wiele atrakcji na każdym turnusie: wyjście do kina „Na Starówce”, wyjście na kryty basen, wyjście do Bractwa Kurkowego,  wyjazd na kąpielisko „Śmieszek”, wyjazd na ośrodek „Gwaruś”, wyjazd do Nadleśnictwa Rybnik, gry i zabawy niezależnie od pogody.

Opłaty:

 • 145,00zł + VAT za turnus – dla dzieci użytkowników lokali mieszkalnych w SM w Żorach (ulga 30,00zł brutto dla dzieci członków SM w Żorach)
 • 190,00zł + VAT za turnus – dla dzieci osób nie będących użytkownikami lokali mieszkalnych w SM w Żorach.

Ze względu na limitowaną ilość dzieci (30 os./turnus), pierwszeństwo przysługiwać będzie dzieciom członków SM w Żorach.

Zgłoszenia, tylko na pełen turnus, kierować najpóźniej do 4 lipca 2022r.:

– pod nr telefonu kom.: 603 742 313 w godz. 1000 – 1800.

– osobiście w świetlicy „Smok” w czwartki i piątki w godz. 1400 – 1800.

Organizatorzy są w stanie zapewnić opiekę podczas zajęć tylko dzieciom zdrowym.

 

Zasady organizacji ponoszenia opłat “Akcji Lato w mieście 2022”.

Osiedlowy świat miniatur

OSIEDLOWY ŚWIAT MINIATUR na os. Pawlikowskiego w Żorach

Od kilkunastu miesięcy jedno z osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach dość systematycznie odwiedzają reporterzy z krajowych i lokalnych telewizji i czasopism. Ich zainteresowanie przyciągnęła lokalna inicjatywa grupy seniorów, którzy przed budynkiem os. Pawlikowskiego 7 stworzyli park topiarów. Topiary to figurki wykonane z szablonu z siatki drucianej, wypełnione roślinnością, najczęściej bukszpanem lub trzmieliną.

Miejsce ulokowania topiarów zyskało nazwę OSIEDLOWY ŚWIAT MIANIATUR i chociaż nie jest ona powszechna, to dzieło naszych emerytowanych mieszkańców jest naprawdę imponujące, tym bardziej że wymaga naprawdę zaangażowanej pracy.

Inicjatorem pomysłu jest Pan Czesław Tomala, który przez wiele lat zajmował się tworzeniem i pielęgnacją topiarów na działce swojego syna i w pewnym momencie przyszedł czas na zmianę lokalizacji jego dzieł. Ponieważ w pielęgnacji topiarów pomagają mu jego sąsiedzi i przyjaciele Pan Jan Kopacz, Pan Marian Harasiuk, Pan Jan Staniszewski i Pan Jerzy Błuszko, Panowie wspólnie zwrócili się do Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach o możliwość przeniesienia topiarów w okolice budynku, w którym mieszkają. Po wyrażonej zgodzie, przed budynkiem zaczęły pojawiać się ciekawe zielone figurki zwierząt. Najpierw kilka, potem kilkanaście. Dziś jest to 49 figurek: dzbanki, jelenie, żyrafy, paw, kolumny, smoki, orzeł i cały zestaw figur szachowych. Mieszkańcy zadbali o podłoże pod topiarami, zagospodarowali ogródki, w tym ładny ogródek w kształcie konturów Polski, nad którym góruje topiarowy orzeł, troszczą się też o okoliczny trawnik. Spółdzielnia stara się we współpracy z inicjatorami pomysłu, wspierać swoich mieszkańców, dostarczając niezbędne materiały na podłoże, ławki, czy organizując magazyn wody deszczowej do pielęgnacji topiarów i ogródków. Doceniamy społeczny i wizerunkowy charakter działalności naszych mieszkańców i cieszymy się, że cała inicjatywa ma miejsce na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.

Inicjatywa wzbudza słusznie zainteresowanie i zaciekawienie, co cieszy naszych emerytowanych mieszkańców. Przyjeżdżają ludzie z Żor i różnych okolic, aby porobić sobie zdjęcia i selfie, przychodzą rodziny z dziećmi. Nie brakuje też zainteresowania w mediach. Zdjęcia w załączeniu.

Zapraszamy mieszkańców naszych zasobów na krótki spacer, bo warto zobaczyć dotychczasową pracę naszych społecznych ogrodników, która zapewne będzie kontynuowana. Być może znajdzie nawet ktoś, kto dołączy z pomocą do naszych emerytów, co na pewno byłoby przez nich mile widziane i byłoby dla nich wielką zachętą.

Jedną z ostatnich inicjatyw tej samej grupy Panów jest budowa, w sąsiedztwie ich budynku, boiska do gry w bule (z franc. petanka). W Polsce może jeszcze niezbyt rozpowszechniona gra, popularna we Francji i w krajach basenu śródziemnomorskiego, jest doskonałym sposobem na spędzenie wspólnego czasu na świeżym powietrzu. Spółdzielnia udostępniła teren pod boisko i część materiału, natomiast Panowie wykonali cała pracę. Gra ta od kilku lat zyskuje swoją popularność w Żorach i ma w naszym mieście nawet Amatorską Ligę, kilka boisk i wielu pasjonatów. Na nowym boisku przy os. Pawlikowskiego 7 planuje się w każdy czwartek o godzinie 17:30, o ile dopisze zdrowie i pogoda, organizować społeczne szkolenia gry w bule, aby z bulodromu mogły korzystać wszystkie zainteresowane osoby.

 

Wzrastają ceny ciepła

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach informuje, że dostawca ciepła do naszych zasobów, od 1 marca 2022r. podniósł ceny za zużyte ciepło o 25%. Wzrosły też od 1 marca 2022r. ceny opłat stałych za ciepło o 16%.

Biorąc pod uwagę, że 1 grudnia 2021r. była podwyżka cen za zużyte ciepło o 21%, szacujemy teraz, że koszty ogrzewania poszczególnych budynków w sezonie 2021/2022 wzrosną o ok. 24-25%, w stosunku do sezonu 2020/2021.

Zaliczka na c.o. szacowana w lipcu 2021r. uwzględniała wzrost kosztów ogrzewania budynków tylko o 17%, co wydawało się i tak dużo. Biorąc pod uwagę, że do końca okresu rozliczeniowego 2021/2022 pozostało jeszcze 5 m-cy (do 31 sierpnia 2022r.), aby nie mieć niedopłaty w rozliczeniu c.o., proponujemy składanie wniosków o podniesienie indywidualnych zaliczek na c.o. o min. 7-8%, korzystając z formularza, który można odebrać w administracjach, w dziale czynszów i ze strony internetowej https://www.smzory.pl/dokumenty.

Informujemy też, że analiza zużycia ciepła z 6 miesięcy bieżącego sezonu grzewczego 2021/2022 (ze względu na temperaturę zewnętrzną) wykazuje, że zużycie ciepła jest na podobnym poziomie jak w sezonie 2020/2021.

Pomoc dla Ukrainy

Pomoc dla Ukrainy

 POMOC DLA UKRAINY

– dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej W Żorach

dane na dzień 25.04.2022r.

Gdzie zgłaszać przyjętych uchodźców ?

Osoby prywatne przyjmujące uchodźców do swoich lokali powinny:

 • zgłosić ten fakt do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Gospodarczych przy Urzędzie Miasta Żory (tel. 32 43 48 130).
 • zgłosić ten fakt emailem na adres biuro@cop.zory.pl, podając swoje dane kontaktowe.

Pomoc prawna:

 • Punkt pomocy prawnej i obywatelskiej „DOGMA”, ul. Wodzisławska 1/1, 44-240 Żory – tel. 32 43 48 302 pon. 12:00 – 16:00, wt. 16:00-20:00, śr. 8:00-12:00, czw. 16:00-20:00, pt. 12:00-16:00.
 • Porady prawne: p. Julia Kosobudzka tel. 533 445 665 (wt. 17oo – 183o).

Pomoc rzeczowa:

Oficjalna zbiórka darów na rzecz uchodźców :

 • Sklep charytatywny : Rynek 23, Żory – bezpłatna możliwość zaopatrzenia się w odzież.
 • Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory – tel. 32 43 55 111 (pon-pt : 7:30 – 15:30) oraz tel. 694 491 924 (czynne cała dobę 7 dni w tygodniu): zbierane są tylko rzeczy nowe, oryginalnie zapakowane!

Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym w Ukrainie:

 • Odzież i okrycie:
  – Koce zwykłe i termiczne
  – Śpiwory
  – Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej
  – Materace
  – Ubrania (nowe)
  – Płaszcze przeciwdeszczowe
 • Środki higieny i czystości:
  – Płyny do kąpieli / pod prysznic / mydło
  – Dezodoranty
  – Pasta do zębów
  – Szczoteczki do zębów
  – Grzebienie
  – Bielizna damska, męska, dziecięca
  – Podpaski
  – Pampersy
  – Pieluchy dla dorosłych
  – Papier toaletowy i ręczniki papierowe
  – Ręczniki (w tym z mikrofibry)
  – Worki na śmieci
  – Środki dezynfekujące / alkohol do dezynfekcji
  – Maski filtrujące lub jednorazowe
 • Żywność:
  – woda
  – żywność do szybkiego przygotowania (instant)
  – batony (w tym energetyczne)
  – bakalie, orzechy
  – konserwy
  – makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania
  – narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)
 • Inne:
  – Zapałki
  – Baterie, powerbanki
  – Oświetlenie, w tym latarki
  – Świece
  – Zestawy pierwszej pomocy
  – Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie)

Pomoc psychologiczna :

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Boryńska 13, 44-240 Żory, tel. 32 43 57 840 – czynne całą dobę.
 • Dyżur psychologa posługującego się językiem ukraińskim w Ośrodku Interwencji Kryzysowej ul. Boryńska 13 – telefonicznie bądź osobiście na terenie ośrodka pod numerem telefonu 516 766 279: wt. 16:00-17:00, czw. 16:00-17:00.
 • Telefon zaufania w Centrum Medycznym Damiana dla obywateli Ukrainy wsparcie psychologiczne w językach ukraińskim, polskim, rosyjskim i angielskim. Infolinia działa pod numerem 22 566 22 27 w godzinach od 8:00 do 20:00 7 dni w tygodniu.
 • Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 – dyżuruje psycholog biegle posługujący się językiem ukraińskim oraz rosyjskim.
 • Polskie Forum Migracyjne uruchomiło bezpłatny telefon kryzysowy. Pomoc udzielana jest w języku ukraińskim i rosyjskim pod numerem 48 22 2552202. (7 dni w tygodniu od 12:00 – 22:00).

Edukacja dla dzieci z Ukrainy: wszelkich informacji w sprawie zapisu dziecka do szkoły, przedszkola, żłobka udziela Wydział Edukacji UM Żory tel. 32 43 48 121

Opłaty za lokale: osoby przyjmujące do zamieszkania uchodźców zobowiązane są złożyć w spółdzielni Oświadczenie o zmianie ilości osób: https://www.smzory.pl/wp-content/uploads/2021/05/7.-oswiadczenie-o-zmianie-ilosci-osob.doc

Inne przydatne strony:

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego

Na wniosek Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żorach, informujemy o kampanii wsparcia podatników w wywiązywaniu się przez nich z obowiązków podatkowych w rozliczeniu dochodów za rok 2021.

W tym roku po raz czwarty Krajowa Administracja Skarbowa udostępnia podatnikom usługę Twój e-PIT. Usługa skierowana jest do osób, które rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38 oraz za formularzach PIT-28 i PIT-36 (poza przychodami z działalności gospodarczej).

Usługa Twój e-PIT dostępna jest w serwisie e-urząd skarbowy.

Przygotowaną przez KAS propozycję zeznania znajdziemy w serwisie e-urząd skarbowy na stronie podatki.gov.pl.

Do serwisu zalogujemy się korzystając z:

 • login.gov.pl (profil zaufany, bankowość elektroniczna , e-dowód)
 • aplikacji mObywatel,
 • danymi podatkowymi.

 

Link do strony:     https://www.podatki.gov.pl/