PETYCJA do Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Informujemy, że Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach zdecydowały przystąpić do ogólnopolskiej akcji wszystkich właścicieli oraz użytkowników lokali mieszkalnych w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, TBS-ów, związków gminnych oraz innych związków mieszkaniowych, polegającej na wysłaniu do Ministerstwa Klimatu i Środowiska petycji, z żądaniem objęcia rekompensatami bezpośrednimi także odbiorców zbiorowych ciepła sieciowego, tak aby rekompensaty zostały przyznane dla każdego lokalu.

Inicjatywa dotyczy właścicieli i użytkowników lokalu większości budynków wielorodzinnych w skali kraju, podłączonych do lokalnych sieci ciepłowniczych, którzy w ciągu dwóch ostatnich lat uzyskali informacje, o zatwierdzeniu cen ciepła wyższych niż 100%.

W Żorach, od 31 lipca 2021r. do 1 sierpnia 2022r. (czyli tuż przez początkiem obecnego sezonu grzewczego), cena ciepła wzrosła z poziomu 29,27 zł/GJ do 80,60 zł/GJ, czyli wzrosła o 275%.

Tymczasem władze wybiórczo podjęły decyzje w sprawie bezpośrednich rekompensat dla indywidualnych gospodarstw, przede wszystkim do węgla i gazu ziemnego, pomijając całkowicie odbiorców zbiorowych ciepła sieciowego, czyli mieszkańców budynków zbiorowego zamieszkania.

W petycji jest żądanie wprowadzenia rekompensaty w wysokości jednego tysiąca zł na każdy lokal mieszkalny oraz określenia warunków przyszłych rekompensat. Petycja podpisywana jest przez mieszkańców większości budynków wielorodzinnych na Śląsku.

Informujemy, że na administracjach osiedlowych i na tej stronie poniżej, dostępny jest wzór petycji do Ministerstwa, który wystarczy wypełnić w dolnej części i przekazać administracji lub wypisany skan przesłać emailem na adres: regulamin@smzory.pl, w terminie do 15 marca 2023r. Petycje zostaną przesłane przez Spółdzielnię do Ministerstwa.

Jeżeli podpisujący nie chce przekazywać nr PESEL, należy pozostawić kratkę pustą. W tej sytuacji Spółdzielnia potwierdzi tożsamość użytkownika lokalu na podstawie wskazanego adresu.

PETYCJA DO MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA  – DRUK DO POBRANIA

 

Przetarg na lokal mieszkalny

O B W I E S Z C Z E N I E  Nr 2/2023

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach, os. Korfantego 20A ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego: Żory, os. Księcia Władysława 17C/9, lokal M – 4 o pow. 55,70 m2 (4 piętro), wartość wywoławcza 231.000,00 zł, wysokość wadium 10.000,00 zł, postąpienie: 500,00 zł.
 2. W/w lokal mieszkalny można oglądać w dniach od 13.03.2023r. do 16.03.2023r. w godzinach: 900–1430, po umówieniu oględzin. Informacji w tym zakresie udzielają pracownicy administracji osiedla Księcia Władysława tel. 32 4341930, 32 4342655.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  a) zapoznanie się z Regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, m.in. na stronie internetowej smzory.pl/regulaminy/ oraz wypełnienie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu (dostępne w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach),
  b) wpłata wadium na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach nr 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373, najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg (liczy się data wpływu środków na konto Spółdzielni).
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 17.03.2023r. o godzinie 1000 w Siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A w sali nr 11B (1 piętro – przy sekretariacie).
 5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 6. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 47 88 166 lub 32 47 88 167 od poniedziałku do środy w godzinach od 730 do 1430, w czwartki w godzinach od 730 do 1530, w piątki w godzinach od 730 do 1330, pokój nr 1, os. Korfantego 20A.

oświadczenie lokal. mieszkalny – do pobrania

 

Po feriach też pracujemy z dziećmi

Ferie już za nami. Wróciły obowiązki szkolne naszych dzieci. Chcielibyśmy jednak zainteresować wszystkich rodziców ofertą programową przygotowaną dla dzieci w Świetlicy SMOK na os. Korfantego (w poniedziałki, środy i piątki każdego tygodnia w godz. 14:00-18:00) i Klubu Iskierka na os. 700-lecia Żor (we wtorki i czwartki każdego tygodnia w godz. 12:00-16:00). Każdego dnia przygotowywane są zajęcia tematyczne, z którymi można się zapoznać (tutaj) lub na funpagu https://www.facebook.com/100089454941882 . W ramach programu oświatowo-kulturalnego obu placówek Spółdzielni, chcielibyśmy kształtować pozytywne wartości i wzorce zachowań dzieci oraz pobudzać zdolności poznawcze dzieci. Zajęcia są dobrze przygotowane, prowadzone w kreatywny sposób. Dzieci korzystają z materiałów przygotowanych przez osobę prowadzącą zajęcia. Zapewniamy w tym czasie opiekę nad dziećmi, choć można przyjść z dzieckiem (dziećmi) i spędzić ten atrakcyjny czas razem. Kontakt z kierownikiem placówek i jednocześnie prowadząca zajęcia (p.Zuzanna): kom. 603742313. Gorąco zachęcamy.

NOWE OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH

Informujemy, że został przygotowany nowy program działalności Świetlicy SMOK na os. Korfantego na okres ferii zimowych, dostępny poniżej. W kolejnych tygodniach program będzie rozwinięty także dla klubu Iskierka na os. 700-lecia Żor. Aby przybliżyć program i poszczególne wydarzenia w naszych placówkach kulturalno-oświatowych poprzez social media, uruchomiono także profil funpage, dotyczący tej działalności: (https://www.facebook.com/profile.php?id=100089454941882).

Zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci z naszych zasobów (szczególnie tych z os. Korfantego), a także seniorów, do zapoznania się z przygotowanym programem i zachęcamy do czynnego uczestnictwa w zajęciach, które planujemy kontynuować także po feriach.

Przetarg na płytkowanie ścian oraz remont posadzek w dniu 12.01.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Płytkowanie ścian na parterach w korytarzach oraz remont posadzek na parterach w bocznych korytarzach oraz przed windami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Korfantego 2 w Żorach.

Zadanie II. Remont posadzek wraz z pracami malarskimi w wejściach do klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. 700 lecia Żor 21 w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 31.12.2023r.

Składanie ofert do 12.01.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – płytkowanie ścian, remont posadzek. Nie otwierać przed dn. 12.01.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 4.000,00 zł, Zadanie II – 2.400,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 12.01.2023r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacja o regulacjach ustawowych w sprawie cen ciepła

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach informuje wszystkich użytkowników lokali w zasobach, które korzystają z ciepła systemowego, że zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1967), zostały przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żorach złożone dla każdej zarządzanej nieruchomości oświadczenia, o których mowa w art. 5 ust. 1 tej ustawy. Oświadczenia zostały złożone sprzedawcy ciepła, w ustawowym terminie.

Jednocześnie informujemy, że sprzedawca ciepła systemowego w Żorach: PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. w Jastrzębiu Zdroju, poinformował na swojej stronie internetowej, że w chwili obecnej nie przysługuje mu możliwość stosowania średniej ceny ciepła z rekompensatą (103,82 zł/GJ netto), gdyż obecne ceny wytwarzania ciepła są niższe od poziomu granicznego, określonego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Oznacza to, że w chwili obecnej odbiorcy (w tym spółdzielnie mieszkaniowe) zobowiązani są kupować ciepło w cenie, zgodnej z taryfą zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla tego dostawcy ciepła (dla Żor to 80,60 zł/GJ netto), czyli bez żadnego wparcia dla gospodarstw domowych i innych podmiotów, pomimo, że od 31 lipca 2021r. cena tego ciepła w Żorach wzrosła już o 51,33 zł/GJ netto, czyli o 175%.

Przetarg na wycinkę i przycinkę drzew w dn. 21.10.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na wycinkę i przycinkę drzew.

Dokumenty przetargowe oraz wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A w dziale GZM pok. 18, tel. 32 47 88 180 oraz na stronie internetowej www.smzory.pl

Oferty dot. przetargu  na wycinkę i przycinkę drzew należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 21.10.2022 r. do godz. 10°° w zaklejonej kopercie z nazwą i siedzibą firmy, zaadresowaną na adres Spółdzielni, opisaną:

Przetarg nieograniczony – „Wycinka i przycinka drzew”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2022 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, sala konferencyjna pok. 11B.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią wymagań ofertowych oraz treścią Regulaminu postępowania przetargowego Spółdzielni     Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług .

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego SM w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

1. WYMAGANIA OFERTOWE

2. Formularz ofertowy zał. Nr 1

3. Oświadczenie oferenta zał Nr .2

Podział części stałej do zmiennej w rozliczeniach c.o.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach informuje, że zgodnie z zapisami § 7 pkt. 5 Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, na podstawie §7 pkt. 3, 4 i 5 ww. Regulaminu w dniu 26.07.2022r. uchwałą nr 36/2022 zatwierdził proporcje części stałej do zmiennej w rozliczeniach centralnego ogrzewania okresu rozliczeniowego od 1 września 2022r. do 31 sierpnia 2023r., które podaje do wiadomości (załącznik nr 1 Uchwały Zarządu).

Uchwała poprzedzona była analizą dotychczasowych kosztów ogrzewania w sezonie 2021-2022, oraz analizą wykorzystania ciepła przez elementy nieopomiarowane instalacji c.o. (elementy bez podzielników) każdego budynku.

Informujemy, że koszt ogrzewania wszystkich budynków SM w Żorach, w mijającym okresie rozliczeniowym (zakończy się 31 sierpnia 2022r.), wyniesie ok. 11 255 995,00 zł i będzie wyższy od poprzedniego okresu o 1 665 442,41 zł (+17,3%). Wpływ na to ma przede wszystkim wzrost cen ciepła w ubiegłym i bieżącym roku, o czym informowaliśmy osobnymi ogłoszeniami. Rozliczenie indywidualnych lokali z tego okresu, będzie dostarczane do lokali mieszkalnych ok. miesiąca listopada 2022r.

Wspomniana uchwała Zarządu, dotyczy także zatwierdzenia szacowanych wzrostów kosztów ogrzewania okresu 2022-2023 dla każdego budynku, potrzebnych do oszacowania zaliczek na poczet c.o. przyszłego okresu rozliczeniowego (załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu). Na skalę wzrostu ma wpływ przede wszystkim sierpniowy wzrost cen ciepła, ale przewidujemy niestety kolejną zmianę taryfy dostawcy ciepła (PGNiG Termika) na początku przyszłego roku.

Przypominamy, że koszty ogrzewania budynku są kosztami niezależnymi od Spółdzielni. Zgodnie z art. 45a pkt. 2, 4, 6 Prawa energetycznego, zarządca nieruchomości zobowiązany jest rozliczyć wszystkie koszty, którymi dostawca ciepła obciąża nieruchomość, zgodnie z zapotrzebowaniem na ciepło i zgodnie ze wskazaniami liczników ciepła. na wszystkie lokale w budynku.

Informujemy też, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.12.2021r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach. (Dz.U. 2021r. poz. 2273), zgodnie z § 12 tego Rozporządzenia, w dniu 7 lipca 2022r. został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, dostosowany do narzuconych warunków § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska. Przyjęte zasady obowiązują od 1 września 2022r. i dotyczyć będą rozliczeń c.o. dostarczanych za rok (po zakończeniu okresu rozliczeniowego 2022/2023).

Uchwała Nr 36/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

Przetarg na remont przykanalika sanitarnego w dniu 14.07.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: remont przykanalika sanitarnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Pawlikowskiego 11 kl. K, L, os. Pawlikowskiego 14 kl. L  w Żorach.

Termin wykonania zamówienia do 30.09.2022r.

Składanie ofert do 14.07.2022r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – remont przykanalików. Nie otwierać przed dn. 14.07.2022r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: 1.500,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 14.07.2022r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl  Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-171.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacja Urzędu Skarbowego

System podatkowy „Niskie podatki” – informacja Urzędu Skarbowego do mieszkańców.

Na wniosek i prośbę Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żorach informujemy, że w związku z wprowadzeniem zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczących rozliczeń podatkowych za 2022r, które wejdą w życie 1 lipca 2022r., Urząd Skarbowy w Żorach zachęca do zapoznania się z udostępnionymi informacjami na powyższy temat:

 • na stronie: podatki.gov.pl/niskiepodatki/
 • cykl spotkań online na stronie: podatki.gov.pl – Webinary – Niskie podatki
 • konsultanci na Infolinii Krajowej Informacji Skarbowej:
  • 22 220 03 30 (z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)
  • kis.gov.pl
 • Wizyta online z Urzędem Skarbowym https://wizyta.podatki.gov.pl/ (lub tel.: 32 47 88 532) w ramach usługi „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”.

Link do: Informacja „Niskie podatki”