Przetarg na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego windy w dn. 25.11.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony w dwóch wariantach:

Wariant I. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego windy zewnętrznej dla pawilonu  usługowego na os. Ks. Władysława PU-1 w Żorach wraz z projektem przebudowy galerii zewnętrznej i rozbiórki schodów zewnętrznych.

Wariant II. Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. Budowa windy zewnętrznej dla pawilonu usługowego na os. Ks. Władysława PU-1 w Żorach wraz z przebudową galerii zewnętrznej i rozbiórką schodów zewnętrznych.

Dopuszcza się składanie ofert na wybrany wariant.

Termin wykonania zamówienia:

Etap I.  projekt budowlany do 30.05.2022 r.

– Etap II. roboty budowlane do 15.11.2022 r.

Składanie ofert: do 25.11.2021r. do godz. 1000 w zaklejonej, opieczętowanej firmową pieczęcią i opisanej kopercie „Przetarg nieograniczony – projekt/budowa windy. Nie otwierać przed dn. 25.11.2021r.” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A,
44-240 Żory pok. 11 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2021 r o godz. 1200 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 11B bez udziału oferentów ze względu na panującą pandemię.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A w godz. 700-1400 w pok. 17 lub 18 oraz pod nr tel. 32 47-88-175.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej Spółdzielni www.smzory.pl.

Spółdzielnia zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług, który dostępny jest na stronie internetowej lub w siedzibie Zamawiającego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

1. Wymagania ofertowe – projekt, budowa windy.
2. Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy
3. Załącznik Nr 2 – oświadczenie oferenta
4. Załącznik Nr 3 – wykaz inwestycji
5. Załącznik Nr 4 – aktualny stan zatrudnienia
6. Załącznik Nr 5 – lokalizacja PU-1

Informacja Urzędu Skarbowego

Na wniosek Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żorach, informujemy o ułatwieniach w dostępie do usług Urzędu poprzez serwis e-Urząd Skarbowy. Szczegóły na plakacie w załączeniu i na klatkach schodowych.

Podział części stałej do zmiennej centralnego ogrzewania

Zgodnie z zapisami §7 pkt. 5 Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, Zarząd informuje, że na podstawie §7 pkt. 3, 4 i 5 ww. Regulaminu w dniu 22.06.2021r. uchwałą nr 18/2021 zatwierdził proporcje części stałej do zmiennej w rozliczeniach kosztów ciepła okresu rozliczeniowego od 1 września 2021r. do 31 sierpnia 2022 r., które podaje do wiadomości w załączeniu.

Uchwała poprzedzona była analizą dotychczasowych kosztów ogrzewania w sezonie 2020-2021, oraz analizą wykorzystania ciepła przez elementy nieopomiarowane instalacji c.o. (elementy bez podzielników) każdego budynku.

Informujemy, że koszt ogrzewania wszystkich budynków SM w Żorach, w mijającym okresie rozliczeniowym (zakończy się 31 sierpnia 2021r.), będzie wyższy od poprzedniego o ok. 1.260.300 zł (+15,3%), o czym Zarząd informował poprzez ogłoszenia na klatkach już w miesiącu kwietniu 2021r. Wpływ na to ma chłodniejsza i przedłużająca się zima oraz wzrosty cen ciepła w ubiegłym roku. Rozliczenie tego sezonu będzie dostarczane do lokali mieszkalnych ok. miesiąca listopada 2021r.

Uchwała Nr 18/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

Informacja – Biuletyn roczny

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach informuje, że w poszczególnych administracjach osiedlowych jest do odebrania biuletyn zawierający: Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020r., Sprawozdanie biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020 oraz Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020.

Ponieważ w roku bieżącym, ze względu na stan epidemii i zapisy art. 90 ustawy COVID – 19, nie można zorganizować Walnego Zgromadzenia, a biuletyny dostarczane w roku ubiegłym do każdego lokalu, wiele osób wyrzuciło, Zarząd po konsultacji tematu z Radą Nadzorczą, zdecydował wydrukować tym razem ograniczoną ilość biuletynów, która może być odbierana przez osoby zainteresowane na administracjach osiedlowych.

Informujemy także, że wszystkie Sprawozdania, Wyniki badań sprawozdań przez biegłego, a także Protokoły z lustracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, dostępne są dla zainteresowanych członków Spółdzielni na poniższej stronie internetowej www.smzory.pl, w dziale O Spółdzielni/Organy Spółdzielni, w zakładkach Zarząd, Rada Nadzorcza, po zalogowaniu się członka.

Jeżeli pojawią się problemy z logowaniem członka na stronę Spółdzielni, prosimy o kontakt w godzinach pracy Spółdzielni, pod numerem telefonu 32 47-88-178.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

Informacja w sprawie LOGOWANIA

Informujemy, że ze względów technicznych (zabezpieczenia internetowe) konieczne jest wzmocnienie haseł do logowania członków, dlatego logowanie jest chwilowo niedostępne.
Do obecnego hasła członka będzie trzeba dodać znak ! np.: nr1111Tadeusz!
Trwa wymiana haseł. Poinformujemy o zakończeniu prac.
Za chwilowe utrudnienia przepraszamy.

walne zgromadzenie

djgsadsaghjsa