Przetarg na awaryjne roboty remontowe w dniu 11.01.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Awaryjne roboty remontowe w 2024 roku:

 • montaż kratek w otwory wentylacyjne poddaszy,
 • usługi alpinistyczne (1 zjazd),
 • blacharskie, dekarskie,
 • ziemne z izolacją pionową ścian fundamentowych,
 • ziemne z remontem przykanalików kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
 • wymiana stopnic zewnętrznych,
 • remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych i brukowych na terenach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żorach.

 Dopuszcza się składanie ofert na dowolny rodzaj robót.

 Termin wykonania zamówienia: do 31.01.2025 r.

Składanie ofert do 11.01.2024r. do godz. 1000  w zaklejonej, opieczętowanej i opisanej kopercie „Przetarg nieograniczony – roboty awaryjne w 2024 roku na zasobach SM w Żorach. Nie otwierać przed dn. 11.01.2024 r.” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A w godz. 700-1400 pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej Spółdzielni www.smzory.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 11.01.2024 r. – załączniki do pobrania.

 1. WYMAGANIA OFERTOWE-ROBOTY AWARYJNE
 2. Zał. Nr 1. Formularz ofertowy
 3. Zał. Nr 2 Oświadczenie oferenta
 4. Zał. Nr 3. Wykaz inwestycji
 5. Zał. Nr 4 Aktualny stan zatrudnienia

 

Akcja Zima w mieście 2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zaprasza na zajęcia dla dzieci w wieku 8-11 lat w ramach działalności oświatowo-kulturalnej Spółdzielni:

AKCJA ZIMA W MIEŚCIE 2024

 • 1 tydzień  29 stycznia 2024 do 2 lutego 2024 w godz. 9 00 – 15 00
 • 2 tydzień     5 lutego 2024 do 9 lutego 2024 w godz. 9 00 – 15 00

Zajęcia i zbiórki dzieci zgodnie z zapisem: w Świetlicy „Smok” lub Klubie „Iskierka”

Opłaty:

 • 125,00  zł brutto  za 5 dni – dla dzieci użytkowników lokali mieszkalnych w SM w Żorach (dodatkowa ulga 30,00zł brutto dla dzieci członków SM w Żorach)
 • 160,00 zł brutto za 5 dni – dla dzieci osób nie będących użytkownikami lokali mieszkalnych w SM w Żorach

Uwaga! ilość miejsc ograniczona: 2×20 os. w Klubie Iskierka i 2×25 os. w Świetlicy Smok – liczy się kolejność zgłoszeń.
Przy zgłoszeniu do 22.12.2023 r. pierwszeństwo przysługiwać będzie dzieciom członków SM w Żorach.

Zgłoszenia wstępnego na listę rezerwacyjną na wybrany tydzień /tygodnie ferii kierować należy w dni robocze w godz.1230–1700:
– od 15.12.2023 r. do 22.12.2023 r. NABÓR PODSTAWOWY
– od 02.01.2024 r. do 05.01.2024 r. NABÓR DODATKOWY – W RAZIE WOLNYCH MIEJSC
pod numer telefonu kom.: 603 742 313  lub osobiście w Świetlicy „Smok” / Klubie „Iskierka” po umówieniu telefonicznym.

W okresie 23.12.2023 – 01.01.2024 zapisy nie będą prowadzone. Rezerwacja miejsca nie gwarantuje zakwalifikowania dziecka na zajęcia – zgłoszenie podlega dalszej weryfikacji przez Organizatora.

ORGANIZATORZY SĄ W STANIE ZAPEWNIĆ OPIEKĘ PODCZAS ZAJĘĆ TYLKO DZIECIOM ZDROWYM.

 1. INFORMACJA DLA RODZICÓW – AKCJA ZIMA 2024 – do zapoznania.
 2. Załącznik Nr 1 – Oświadczenie i RODO – AKCJA ZIMA 2024
 3. Załącznik Nr 2 – Upoważnienie dla osób nie będących – AKCJA ZIMA 2024
 4. Załącznik Nr 3 – Odbiór lub samodzielny powrót – AKCJA ZIMA 2024
 5. Zasady organizacji i ponoszenia opłat 2024
 6. HARMONOGRAMY AKCJA ZIMA 2024

Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE 

L.P

LOKAL
OSIEDLE / PAWILON NR

POWIERZCHNIA

1.

os. Pawlikowskiego PU-13

37,75 m²

2.

ul. Okrężna 3  (II piętro bud. Administracji – pomieszczenie ciemne)

15,75 m²

3.

ul. Okrężna 3 (bud. Administracji)

13,35 m²

4.

ul. Okrężna 3 (bud. Administracji)

13,00 m²

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel. 32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach zaprasza mieszkańców na otwarte spotkania jesienne, które odbędą się w terminie i miejscu jn.

l.p.

Data

Osiedle

Miejsce

Godzina

1.

25.09.2023r.

Os. Sikorskiego

Klub „Wisus”

16:00

2.

27.09.2023r.

Os. Ks. Władysława i bud 2 os. Powstańców Śl.

Klub „Rebus”

16:00

3.

29.09.2023r.

Os. Korfantego

Świetlica „SMOK”

16:00

4.

02.10.2023r.

Os. 700-lecia Żor

Klub „ISKIERKA”

16:00

Przygotowane tematy spotkań to:

 • Konsultacja zadań remontowych na 2024r. na poszczególne budynki mieszkalne.
 • Informacje o realizacji Programu Rewitalizacja.
 • Informacja o rocznych kosztach ogrzewania budynków w sezonie 2022-2023, o zmianie cen ciepła i o zaliczkach na poczet c.o.
 • Inne informacje i dyskusja.

Podział części stałej do zmiennej w rozliczeniach c.o.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach informuje, że zgodnie z zapisami § 7 pkt. 5 Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, na podstawie §7 pkt. 3, 4 i 5 ww. Regulaminu w dniu 01.08.2023r. uchwałą nr 55/2023 zatwierdził proporcje części stałej do zmiennej w rozliczeniach centralnego ogrzewania okresu rozliczeniowego od 1 września 2023r. do 31 sierpnia 2024r., które podaje do wiadomości (załącznik nr 1 Uchwały Zarządu).

Uchwała poprzedzona była analizą dotychczasowych kosztów ogrzewania w sezonie 2022-2023, oraz analizą wykorzystania ciepła przez elementy nieopomiarowane instalacji c.o. (elementy bez podzielników) każdego budynku.

Informujemy, że koszt ogrzewania wszystkich budynków SM w Żorach, w mijającym okresie rozliczeniowym (zakończy się 31 sierpnia 2023r.), wyniesie ok. 16.509.804,28 zł i będzie wyższy od poprzedniego okresu o 5.253.814,14 zł (+47%). Wpływ na to ma przede wszystkim wzrost cen ciepła w ubiegłym roku. Rozliczenie indywidualnych lokali z tego okresu, będzie dostarczane do lokali mieszkalnych ok. miesiąca listopada 2023r.

Przypominamy, że koszty ogrzewania budynku są kosztami niezależnymi od Spółdzielni. Zgodnie z art. 45a pkt. 2, 4, 6 Prawa energetycznego, zarządca nieruchomości zobowiązany jest rozliczyć wszystkie koszty, którymi dostawca ciepła obciąża nieruchomość, zgodnie z zapotrzebowaniem na ciepło i zgodnie ze wskazaniami liczników ciepła na wszystkie lokale w budynku.

Uchwała Nr 55/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach z dnia 23 marca 2023r.

PETYCJA do Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Informujemy, że Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach zdecydowały przystąpić do ogólnopolskiej akcji wszystkich właścicieli oraz użytkowników lokali mieszkalnych w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, TBS-ów, związków gminnych oraz innych związków mieszkaniowych, polegającej na wysłaniu do Ministerstwa Klimatu i Środowiska petycji, z żądaniem objęcia rekompensatami bezpośrednimi także odbiorców zbiorowych ciepła sieciowego, tak aby rekompensaty zostały przyznane dla każdego lokalu.

Inicjatywa dotyczy właścicieli i użytkowników lokalu większości budynków wielorodzinnych w skali kraju, podłączonych do lokalnych sieci ciepłowniczych, którzy w ciągu dwóch ostatnich lat uzyskali informacje, o zatwierdzeniu cen ciepła wyższych niż 100%.

W Żorach, od 31 lipca 2021r. do 1 sierpnia 2022r. (czyli tuż przez początkiem obecnego sezonu grzewczego), cena ciepła wzrosła z poziomu 29,27 zł/GJ do 80,60 zł/GJ, czyli wzrosła o 275%.

Tymczasem władze wybiórczo podjęły decyzje w sprawie bezpośrednich rekompensat dla indywidualnych gospodarstw, przede wszystkim do węgla i gazu ziemnego, pomijając całkowicie odbiorców zbiorowych ciepła sieciowego, czyli mieszkańców budynków zbiorowego zamieszkania.

W petycji jest żądanie wprowadzenia rekompensaty w wysokości jednego tysiąca zł na każdy lokal mieszkalny oraz określenia warunków przyszłych rekompensat. Petycja podpisywana jest przez mieszkańców większości budynków wielorodzinnych na Śląsku.

Informujemy, że na administracjach osiedlowych i na tej stronie poniżej, dostępny jest wzór petycji do Ministerstwa, który wystarczy wypełnić w dolnej części i przekazać administracji lub wypisany skan przesłać emailem na adres: regulamin@smzory.pl, w terminie do 15 marca 2023r. Petycje zostaną przesłane przez Spółdzielnię do Ministerstwa.

Jeżeli podpisujący nie chce przekazywać nr PESEL, należy pozostawić kratkę pustą. W tej sytuacji Spółdzielnia potwierdzi tożsamość użytkownika lokalu na podstawie wskazanego adresu.

PETYCJA DO MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA  – DRUK DO POBRANIA

 

Przetarg na lokal mieszkalny

O B W I E S Z C Z E N I E  Nr 2/2023

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach, os. Korfantego 20A ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego: Żory, os. Księcia Władysława 17C/9, lokal M – 4 o pow. 55,70 m2 (4 piętro), wartość wywoławcza 231.000,00 zł, wysokość wadium 10.000,00 zł, postąpienie: 500,00 zł.
 2. W/w lokal mieszkalny można oglądać w dniach od 13.03.2023r. do 16.03.2023r. w godzinach: 900–1430, po umówieniu oględzin. Informacji w tym zakresie udzielają pracownicy administracji osiedla Księcia Władysława tel. 32 4341930, 32 4342655.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  a) zapoznanie się z Regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, m.in. na stronie internetowej smzory.pl/regulaminy/ oraz wypełnienie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu (dostępne w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach),
  b) wpłata wadium na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach nr 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373, najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg (liczy się data wpływu środków na konto Spółdzielni).
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 17.03.2023r. o godzinie 1000 w Siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A w sali nr 11B (1 piętro – przy sekretariacie).
 5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 6. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 47 88 166 lub 32 47 88 167 od poniedziałku do środy w godzinach od 730 do 1430, w czwartki w godzinach od 730 do 1530, w piątki w godzinach od 730 do 1330, pokój nr 1, os. Korfantego 20A.

oświadczenie lokal. mieszkalny – do pobrania

 

Po feriach też pracujemy z dziećmi

Ferie już za nami. Wróciły obowiązki szkolne naszych dzieci. Chcielibyśmy jednak zainteresować wszystkich rodziców ofertą programową przygotowaną dla dzieci w Świetlicy SMOK na os. Korfantego (w poniedziałki, środy i piątki każdego tygodnia w godz. 14:00-18:00) i Klubu Iskierka na os. 700-lecia Żor (we wtorki i czwartki każdego tygodnia w godz. 12:00-16:00). Każdego dnia przygotowywane są zajęcia tematyczne, z którymi można się zapoznać (tutaj) lub na funpagu https://www.facebook.com/100089454941882 . W ramach programu oświatowo-kulturalnego obu placówek Spółdzielni, chcielibyśmy kształtować pozytywne wartości i wzorce zachowań dzieci oraz pobudzać zdolności poznawcze dzieci. Zajęcia są dobrze przygotowane, prowadzone w kreatywny sposób. Dzieci korzystają z materiałów przygotowanych przez osobę prowadzącą zajęcia. Zapewniamy w tym czasie opiekę nad dziećmi, choć można przyjść z dzieckiem (dziećmi) i spędzić ten atrakcyjny czas razem. Kontakt z kierownikiem placówek i jednocześnie prowadząca zajęcia (p.Zuzanna): kom. 603742313. Gorąco zachęcamy.

NOWE OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH

Informujemy, że został przygotowany nowy program działalności Świetlicy SMOK na os. Korfantego na okres ferii zimowych, dostępny poniżej. W kolejnych tygodniach program będzie rozwinięty także dla klubu Iskierka na os. 700-lecia Żor. Aby przybliżyć program i poszczególne wydarzenia w naszych placówkach kulturalno-oświatowych poprzez social media, uruchomiono także profil funpage, dotyczący tej działalności: (https://www.facebook.com/profile.php?id=100089454941882).

Zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci z naszych zasobów (szczególnie tych z os. Korfantego), a także seniorów, do zapoznania się z przygotowanym programem i zachęcamy do czynnego uczestnictwa w zajęciach, które planujemy kontynuować także po feriach.

Przetarg na płytkowanie ścian oraz remont posadzek w dniu 12.01.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Płytkowanie ścian na parterach w korytarzach oraz remont posadzek na parterach w bocznych korytarzach oraz przed windami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Korfantego 2 w Żorach.

Zadanie II. Remont posadzek wraz z pracami malarskimi w wejściach do klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. 700 lecia Żor 21 w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 31.12.2023r.

Składanie ofert do 12.01.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – płytkowanie ścian, remont posadzek. Nie otwierać przed dn. 12.01.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 4.000,00 zł, Zadanie II – 2.400,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 12.01.2023r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.