Przetarg na remont wyprawy tynkarskiej na elewacji fasadowej w dniu 10.08.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont wyprawy tynkarskiej na elewacji fasadowej  budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Korfantego 8 kl. I, J w Żorach.

Termin wykonania zamówienia do 31.10.2023r.

Składanie ofert do 10.08.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – remont elewacji. Nie otwierać przed dn. 10.08.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto 1.200,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl w zakładce Przetargi.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 1. WYMAGANIA OFERTOWE – 10.08.2023
 2. Zał. Nr 1 Formularz ofertowy
 3. Zał. N2 2 Oświadczenie oferenta
 4. Zał. Nr 3 Wykaz inwestycji
 5. Zał. Nr 4 Aktualny stan zatrudnienie
 6. Zał Nr 5 PRZEDMIAR ROBÓT

Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

 L.P

LOKAL OSIEDLE / PAWILON NR

 POWIERZCHNIA

1

os. Pawlikowskiego PU-12

66,27 m²

2

ul. Okrężna 3  (bud. Administracji  – pomieszczenie ciemne)

15,75 m²

3

ul. Okrężna 3 (bud. Administracji)

13,00 m²

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A  tel. 32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.

Przetarg na prace budowlane związane z Rewitalizacją Osiedli w dn. 27.07.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Prace budowlane związane z Rewitalizacją Osiedli:

Zadanie I. Przebudowa zjazdów z drogi pożarowej przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
na os. Ks. Władysława 11-12, 13-14 w Żorach – ETAP I.

 Zadanie II. Przebudowa dojazdu, parkingów, infrastruktury podziemnej przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os.  Sikorskiego 18, 19 w Żorach – ETAP I.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 30.09.2024r.

Składanie ofert do 27.07.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – rewitalizacja osiedli. Nie otwierać przed dn. 27.07.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości Zadanie I – 6.000,00 zł brutto, Zadanie II – 33.000,00 zł brutto.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

 1. WYMAGANIA OFERTOWE 27.07.2023
 2. Zał. Nr 1 Formularz ofertowy
 3. Zał. Nr 2 Oświadczenie oferenta
 4. Zał. Nr 3 Wykaz inwestycji
 5. Zał. Nr 4 Aktualny stan zatrudnienia
 6. ZADANIE I. os. KS. WŁADYSŁAWA 11-14
 7. ZADANIE II. os. SIKORSKIEGO 18,19
 8. Przedmiary robót – (Hasło : REWITALIZACJA)