Wynik przetargu z dnia 08.07.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 08.07.2021 r. wybrano następujących oferentów:

Zadanie I. Remont przykanalika sanitarnego os. Pawlikowskiego 22 kl. C – P.B.WiD. „ALWA-REX”
z Rybnika.
Zadanie II. Remont przykanalika deszczowego os. Pawlikowskiego 8 kl. F – Sobik Grzegorz z Żor.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Przetarg na lokale użytkowe w dn. 23.07.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza ustny nieograniczony przetarg na najem lokali użytkowych w Żorach.

Lp.

Lokal użytkowy/pawilon/osiedle

Powierzchnia m²

Stawka wywoławcza (netto)

Wadium

1.

ul. Boryńska 36B (PU-4)

160,37 m²

17,00 zł/m²

2.800,00 zł

2.

os. Ks.Władysława PU-3

193,93 m²

15,00 zł/m²

3000,00 zł

3.

PU-12 os. Pawlikowskiego

66,27 m²

11,00 zł/m²

800,00 zł

4.

 os. Korfantego 20 (PU-11) (piwnice)

197,41 m²

1,00 zł/m²

   200,00 zł

5.

 os. Korfantego 20 (PU-11) (piwnice)

279,00 m²

1,00 zł/m²

300,00 zł

 Informujemy, że dopuszcza się możliwość wynajęcia części powierzchni piwnic. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Zarządu.

Termin przejęcia lokali do uzgodnienia.

Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł/m² (netto).

Oferty winny zawierać:

– imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
– datę sporządzenia oferty,
– oferowaną branżę,
– ksero aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
– ksero wpłaty wadium,
– nr konta, na które zwracane jest wadium,
– oświadczenie o zapoznaniu się z “Regulaminem przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego, oddawania w dzierżawę terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach oraz zawierania umów najmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu” z dnia 17.11.2014 r.,
– oświadczenie oferenta, które załączone jest pod ogłoszeniem do przetargu.

Wadium należy uiścić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, ING Bank Śląski O/Żory nr 51105010701000000400658373 w terminie do 22.07.2021 r.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej i zapieczętowanej firmową pieczątką kopercie, zaadresowaną na adres Spółdzielni, opisanej „PRZETARG – NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory (parter – sala obsługi).

Termin składania ofert ustala się na dzień 23.07.2021 r. do godz. 9ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2021 r. o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Spółdzielni (I piętro) os. Korfantego 20A, 44-240 Żory w obecności Oferentów.

Osoba wygrywająca przetarg przed protokolarnym przejęciem lokalu ma obowiązek wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto za wylicytowany lokal.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zapewnia warunki prowadzenia przetargu z zachowaniem obowiązujących w czasie epidemii zasad higieniczno-sanitarnych. Zobowiązuje się oferentów biorących udział w przetargu w czasie epidemii, do uczestnictwa z zachowaniem środków ochrony osobistej: maska ochronna oraz jednorazowe rękawiczki.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel.  32 478 81 82.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu oraz wyboru oferenta bez podania przyczyny.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Informacja Urzędu Skarbowego

Na wniosek Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żorach, informujemy o ułatwieniach w dostępie do usług Urzędu poprzez serwis e-Urząd Skarbowy. Szczegóły na plakacie w załączeniu i na klatkach schodowych.

Podział części stałej do zmiennej centralnego ogrzewania

Zgodnie z zapisami §7 pkt. 5 Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, Zarząd informuje, że na podstawie §7 pkt. 3, 4 i 5 ww. Regulaminu w dniu 22.06.2021r. uchwałą nr 18/2021 zatwierdził proporcje części stałej do zmiennej w rozliczeniach kosztów ciepła okresu rozliczeniowego od 1 września 2021r. do 31 sierpnia 2022 r., które podaje do wiadomości w załączeniu.

Uchwała poprzedzona była analizą dotychczasowych kosztów ogrzewania w sezonie 2020-2021, oraz analizą wykorzystania ciepła przez elementy nieopomiarowane instalacji c.o. (elementy bez podzielników) każdego budynku.

Informujemy, że koszt ogrzewania wszystkich budynków SM w Żorach, w mijającym okresie rozliczeniowym (zakończy się 31 sierpnia 2021r.), będzie wyższy od poprzedniego o ok. 1.260.300 zł (+15,3%), o czym Zarząd informował poprzez ogłoszenia na klatkach już w miesiącu kwietniu 2021r. Wpływ na to ma chłodniejsza i przedłużająca się zima oraz wzrosty cen ciepła w ubiegłym roku. Rozliczenie tego sezonu będzie dostarczane do lokali mieszkalnych ok. miesiąca listopada 2021r.

Uchwała Nr 18/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

Informacja – Biuletyn roczny

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach informuje, że w poszczególnych administracjach osiedlowych jest do odebrania biuletyn zawierający: Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020r., Sprawozdanie biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020 oraz Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020.

Ponieważ w roku bieżącym, ze względu na stan epidemii i zapisy art. 90 ustawy COVID – 19, nie można zorganizować Walnego Zgromadzenia, a biuletyny dostarczane w roku ubiegłym do każdego lokalu, wiele osób wyrzuciło, Zarząd po konsultacji tematu z Radą Nadzorczą, zdecydował wydrukować tym razem ograniczoną ilość biuletynów, która może być odbierana przez osoby zainteresowane na administracjach osiedlowych.

Informujemy także, że wszystkie Sprawozdania, Wyniki badań sprawozdań przez biegłego, a także Protokoły z lustracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, dostępne są dla zainteresowanych członków Spółdzielni na poniższej stronie internetowej www.smzory.pl, w dziale O Spółdzielni/Organy Spółdzielni, w zakładkach Zarząd, Rada Nadzorcza, po zalogowaniu się członka.

Jeżeli pojawią się problemy z logowaniem członka na stronę Spółdzielni, prosimy o kontakt w godzinach pracy Spółdzielni, pod numerem telefonu 32 47-88-178.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

Wynik przetargu z dnia 17 czerwca 2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu ograniczonego na zakup i dostawę gablot ogłoszeniowych dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach wybrano ofertę złożoną przez :

Przedsiębiorstwo Handlowe Usługowo-Produkcyjne „ARABESKA” Łukasz Beśka z Bydgoszczy.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Przetarg na remont wejść do budynku – dn. 15.07.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. 700 lecia Żor 1 w Żorach.

Termin wykonania zamówienia do 10.12.2021r.

Składanie ofert do 15.07.2021r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „PRZETARG  NIEOGRANICZONY – REMONT WEJŚĆ DO BUDYNKU”. Nie otwierać przed dn. 15.07.2021r.

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z pandemią oferenci w dniu składania ofert proszeni są o kontakt telefoniczny z działem GZM 32/47-88-175.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2021r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski
51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto 3.000,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 50,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 15.07.2021r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres smzory@interia.pl  Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A w godz. 700-1400 pod nr tel. 32 47-88-175, 32 43-44-006.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.