Przetarg na wymianę pochwytów balustradowych, siatek zabezpieczających, montaż wiatrołapów oraz wymianę zjazdów na wózki w dniu 09.12.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wymianę pochwytów balustradowych w klatkach schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Ks. Władysława 5 w Żorach.

Zadanie II. Wymianę pochwytów balustradowych w klatkach schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Ks. Władysława 7 w Żorach.

Zadanie III. Wymianę pochwytów balustradowych w klatkach schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Ks. Władysława 8 w Żorach.

Zadanie IV. Wymianę 4 szt. siatek zabezpieczających w klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Sikorskiego 31 w Żorach.

Zadanie V. Montaż wiatrołapów w wejściach do klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Pawlikowskiego 6 (4 szt.), os. Sikorskiego 3 (14 szt.) w Żorach.

Zadanie VI. Wymianę 90 szt. zjazdów na wózki w wejściach do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Powstańców Śląskich 2, os. Ks. Władysława 3, 6, 14, os. Korfantego 1, 4, 5, os. Pawlikowskiego 12
w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 30.09.2022r.

Składanie ofert do 09.12.2021r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wymiana pochwytów, siatek zabezpieczających, montaż wiatrołapów, wymiana zjazdów na wózki. Nie otwierać przed dn. 09.12.2021r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2021r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski
51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 1.800,00 zł, Zadanie II – 1.800,00 zł, Zadanie III – 1.800,00 zł, Zadanie IV – 200,00 zł, Zadanie V – 1.500,00 zł, Zadanie VI – 4.500,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 50,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 09.12.2021r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres smzory@interia.pl  Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

Przetarg na malowanie i płytkowanie klatek schodowych w dn. 02.12.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:
1)
Zadanie I. Malowanie klatek schodowych (przejść komunikacyjnych na III, VI, IX piętrach) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Ks. Władysława 10 w Żorach.
2)
Zadanie II. Malowanie klatek schodowych (przejść komunikacyjnych na III, VI, IX piętrach) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Korfantego 2 w Żorach.
3)
Zadanie III. Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Sikorskiego 18 w Żorach.
4)
Zadanie IV. Płytkowanie ścian na parterach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Korfantego 1 w Żorach.
5)
Zadanie V. Płytkowanie ścian na parterach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Korfantego 5 w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 31.08.2022r.

Składanie ofert do 02.12.2021r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „PRZETARG NIEOGRANICZONY – MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH, PŁYTKOWANIE ŚCIAN. Nie otwierać przed dn. 02.12.2021r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2021r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski
51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 7.000,00 zł,  Zadanie II – 2.000,00 zł, Zadanie III – 5.000,00 zł, Zadanie IV – 2.000,00 zł, Zadanie V – 2.000,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 50,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 02.12.2021r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres smzory@interia.pl  Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego windy w dn. 25.11.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony w dwóch wariantach:

Wariant I. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego windy zewnętrznej dla pawilonu  usługowego na os. Ks. Władysława PU-1 w Żorach wraz z projektem przebudowy galerii zewnętrznej i rozbiórki schodów zewnętrznych.

Wariant II. Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. Budowa windy zewnętrznej dla pawilonu usługowego na os. Ks. Władysława PU-1 w Żorach wraz z przebudową galerii zewnętrznej i rozbiórką schodów zewnętrznych.

Dopuszcza się składanie ofert na wybrany wariant.

Termin wykonania zamówienia:

Etap I.  projekt budowlany do 30.05.2022 r.

– Etap II. roboty budowlane do 15.11.2022 r.

Składanie ofert: do 25.11.2021r. do godz. 1000 w zaklejonej, opieczętowanej firmową pieczęcią i opisanej kopercie „Przetarg nieograniczony – projekt/budowa windy. Nie otwierać przed dn. 25.11.2021r.” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A,
44-240 Żory pok. 11 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2021 r o godz. 1200 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 11B bez udziału oferentów ze względu na panującą pandemię.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A w godz. 700-1400 w pok. 17 lub 18 oraz pod nr tel. 32 47-88-175.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej Spółdzielni www.smzory.pl.

Spółdzielnia zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług, który dostępny jest na stronie internetowej lub w siedzibie Zamawiającego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

1. Wymagania ofertowe – projekt, budowa windy.
2. Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy
3. Załącznik Nr 2 – oświadczenie oferenta
4. Załącznik Nr 3 – wykaz inwestycji
5. Załącznik Nr 4 – aktualny stan zatrudnienia
6. Załącznik Nr 5 – lokalizacja PU-1

Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

Lp.

Lokal użytkowy/pawilon/osiedle

Powierzchnia m²

1.

ul. Boryńska 36B (PU-4)

160,37 m²

2.

Os. Ks. Władysława PU-3

193,93 m²

3.

Os. Korfantego 20 (PU-11)

397,92 m²

4.

PU-12 os. Pawlikowskiego

66,27 m²

5.

Os. Sikorskiego PU-15

48,82 m²

           6. Os. Sikorskiego Okrężna 3  (II piętro bud. Administracji -pomieszczenie ciemne)

16,55 m²

7.

 os. Korfantego 20 (PU-11) (piwnice)

197,41 m²

8.

 os. Korfantego 20 (PU-11) (piwnice)

279,00 m²

Informujemy, że dopuszcza się możliwość wynajęcia części powierzchni piwnic. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Zarządu.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A  tel. 32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.