Wynik przetargu z dnia 22.09.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu ograniczonego z dn. 22.09.2022r. na remont przykanalika sanitarnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Pawlikowskiego 11 kl. K, L oraz na os. Pawlikowskiego 14 kl. L do realizacji zadania wybrano firmę Sobik Grzegorz z Żor.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

L.P

LOKAL
OSIEDLE / PAWILON NR

POWIERZCHNIA

1.

os. Powstańców Śląskich PU-7

39,00 m²

2.

Ul. Boryńska 19C (PU-6)

24,85 m2

3.

os. Korfantego 20 (PU-11)

397,92 m²

4.

os. Pawlikowskiego PU-13

119,63 m² *

5.

 os. Pawlikowskiego PU-12

66,27 m²

6.

ul. Okrężna 3

258,28 m²

*procedura przetargowa

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel. 32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.

 

Informacja o regulacjach ustawowych w sprawie cen ciepła

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach informuje wszystkich użytkowników lokali w zasobach, które korzystają z ciepła systemowego, że zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1967), zostały przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żorach złożone dla każdej zarządzanej nieruchomości oświadczenia, o których mowa w art. 5 ust. 1 tej ustawy. Oświadczenia zostały złożone sprzedawcy ciepła, w ustawowym terminie.

Jednocześnie informujemy, że sprzedawca ciepła systemowego w Żorach: PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. w Jastrzębiu Zdroju, poinformował na swojej stronie internetowej, że w chwili obecnej nie przysługuje mu możliwość stosowania średniej ceny ciepła z rekompensatą (103,82 zł/GJ netto), gdyż obecne ceny wytwarzania ciepła są niższe od poziomu granicznego, określonego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Oznacza to, że w chwili obecnej odbiorcy (w tym spółdzielnie mieszkaniowe) zobowiązani są kupować ciepło w cenie, zgodnej z taryfą zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla tego dostawcy ciepła (dla Żor to 80,60 zł/GJ netto), czyli bez żadnego wparcia dla gospodarstw domowych i innych podmiotów, pomimo, że od 31 lipca 2021r. cena tego ciepła w Żorach wzrosła już o 51,33 zł/GJ netto, czyli o 175%.

Przetarg na wycinkę i przycinkę drzew w dn. 21.10.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na wycinkę i przycinkę drzew.

Dokumenty przetargowe oraz wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A w dziale GZM pok. 18, tel. 32 47 88 180 oraz na stronie internetowej www.smzory.pl

Oferty dot. przetargu  na wycinkę i przycinkę drzew należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 21.10.2022 r. do godz. 10°° w zaklejonej kopercie z nazwą i siedzibą firmy, zaadresowaną na adres Spółdzielni, opisaną:

Przetarg nieograniczony – „Wycinka i przycinka drzew”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2022 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, sala konferencyjna pok. 11B.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią wymagań ofertowych oraz treścią Regulaminu postępowania przetargowego Spółdzielni     Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług .

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego SM w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

1. WYMAGANIA OFERTOWE

2. Formularz ofertowy zał. Nr 1

3. Oświadczenie oferenta zał Nr .2

Przetarg na lokale użytkowe w dn. 19.10.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza ustny nieograniczony przetarg na najem lokali użytkowych w Żorach

L.P

LOKAL
OSIEDLE / PAWILON NR

POWIERZCHNIA

STAWKA WYWOŁAWCZA(NETTO)

WADIUM

1 os. Ks. Władysława PU-5

70,90 m²

17,00 zł/m²

1.300,00 zł

2 os. Korfantego 20  (PU-11)

397,92 m²

14,50 zł/m²

5.800,00 zł

3  os. Pawlikowskiego PU-12

66,27 m²

11,00 zł/m²

  800,00 zł

4 ul. Okrężna 3

258,28 m²

21,50 zł/m²

5.600,00 zł

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu GZM w siedzibie Spółdzielni.

Termin przejęcia lokali do uzgodnienia.

Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł/m² (netto).

Oferty winny zawierać:

– imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
– datę sporządzenia oferty,
– oferowaną branżę,
– ksero aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
– ksero wpłaty wadium,
– nr konta, na które zwracane jest wadium,
– oświadczenie o zapoznaniu się z “Regulaminem przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego, oddawania w dzierżawę terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach oraz zawierania umów najmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu” z dnia 17.11.2014 r.,
– oświadczenie oferenta, które załączone jest pod ogłoszeniem do przetargu.

Wadium należy uiścić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, ING Bank Śląski   O/Żory nr 51105010701000000400658373 w terminie do 18.10.2022r.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej i zapieczętowanej firmową pieczątką kopercie, zaadresowaną na adres Spółdzielni, opisanej „PRZETARG – NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory.

Termin składania ofert ustala się na dzień 19.10.2022 r. do godz. 9ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2022r. o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Spółdzielni (I piętro) os. Korfantego 20A, 44-240 Żory w obecności Oferentów.

Osoba wygrywająca przetarg przed protokolarnym przejęciem lokalu ma obowiązek wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto za wylicytowany lokal.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zapewnia warunki prowadzenia przetargu z zachowaniem obowiązujących w czasie epidemii zasad higieniczno-sanitarnych.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel.  32 478 81 82

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu oraz wyboru oferenta bez podania przyczyny.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych