Wynik przetargu z dnia 14.04.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu w formie zapytania o cenę na wykonanie usług w zakresie deratyzacji, dezynsekcji oraz dezynfekcji na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach wybrano ofertę złożoną przez : TOXIN 2 BIS Krystyna Broda – Chmiel z Brzezówki.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 23.03.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego z dn. 23.03.2023r  do realizacji zadań wybrano następujące firmy:

Zadanie I.  Przebudowa wraz z rozbudową chodników i miejsc postojowych wzdłuż budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Ks. Władysława 10 w Żorach wraz z przebudową sieci oświetleniowej  – ETAP II – P.B.W.i D. ALWA-REX z Rybnika

Zadanie II.  Przebudowa drogi pożarowej, chodników, parkingów wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu oraz przebudową sieci oświetleniowej przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Korfantego 4 i 5 w Żorach – P.B.W.i D. ALWA-REX z Rybnika

Zadanie III. Wykonanie chodnika za budynkami mieszkalnymi wielorodzinnym na os. Sikorskiego 8, 8A do ul. Okrężnej w Żorach – Sobik Grzegorz z Żor                                          

Dziękujemy za udział w przetargu.

Przetarg na prace budowlane związane z Rewitalizacją Osiedli w dniu 11.05.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na prace budowlane związane z Rewitalizacją Osiedli:

Zadanie I.  Przebudowa zjazdów z drogi pożarowej wraz z przepięciem zasilania lamp zewnętrznych przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 11-12, 13-14 w Żorach – ETAP I.

Zadanie II. Przebudowa dojazdu, parkingów, infrastruktury podziemnej przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Sikorskiego 18, 19 w Żorach – ETAP I.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 15.12.2023r.

Składanie ofert do 11.05.2023r. do godz. 10:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach,  os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – rewitalizacja osiedli. Nie otwierać przed dn. 11.05.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości Zadanie I – 6.000,00 zł brutto, Zadanie II – 33.000,00 zł brutto.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 150,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 tytułem „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 11.05.2023r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na remont wyprawy tynkarskiej na elewacji w dn. 27.04.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont wyprawy tynkarskiej na elewacji fasadowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Korfantego 8 kl. I, J w Żorach.

Termin wykonania zamówienia do 31.10.2023r.

Składanie ofert do 27.04.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – remont elewacji. Nie otwierać przed dn. 27.04.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto 1.200,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl w zakładce Przetargi.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

1. WYMAGANIA OFERTOWE 27.04.2023 – do pobrania

2. ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY

3. ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA

4. ZAŁ. NR 3 WYKAZ INWESTYCJI

5. ZAŁ. NR 4 AKTUALNY STAN ZATRUDNIENIA

6. ZAŁ. NR 5 PRZEDMIAR ROBÓT

Wynik przetargu z dnia 24.03.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu w formie zapytania o cenę zakupu i dostawy ławek i koszy na śmieci dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach wybrano ofertę złożoną przez : Przedsiębiorstwo Usługowe OLIMP Honorata Majkusiak z Wolsztyna

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 10.03.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku wygranego przetargu w formie zapytania o cenę na montaż elementów zabezpieczających przed ptakami we wnękach okiennych ostatnich pięter na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Sikorskiego 3-9, 11A, 11, 12, 13 w Żorach do realizacji zadania wybrano firmę KESYR Marcin Rycek z Łodzi.                             

Dziękujemy za udział w przetargu.