Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach w 2024 roku

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, działając w oparciu o art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 78 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI w częściach,

w terminach i miejscach jn.:

 1. 14 maja 2024r. o godz. 1630 dla członków z osiedla Pawlikowskiego w Żorach – w Sali bankietowej Klimat ul. Boryńska 71 w Żorach – pierwsza część Walnego Zgromadzenia.
 2. 16 maja 2024r. o godz. 1630 dla członków z osiedla Sikorskiego w Żorach – w klubie „Wisus” na os. Sikorskiego – druga część Walnego Zgromadzenia.
 3. 21 maja 2024r. o godz. 1630 dla członków z osiedla 700-lecia Żor w Żorach – w Klubie Iskierka na os. 700-lecia Żor trzecia część Walnego Zgromadzenia.
 4. 22 maja 2024r. o godz. 1630 dla członków z osiedla Władysława i os. Powstańców Śl. 2 w Żorach – w klubie „Rebus” na os. Ks. Władysława – czwarta część Walnego Zgromadzenia.
 5. 27 maja 2024r. o godz. 1630 dla członków z osiedla Korfantego w Żorach – w Świetlicy SMOK na os. Korfantego ul. Osińska 46 – piąta część Walnego Zgromadzenia.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Zebrania – Wybór Prezydium (3 członków).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji: mandatowej (2 członków), wniosków (2 członków).
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające prawomocność części Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie informacji o lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2022r., przeprowadzonej w dniach od 10 lipca 2023r. do 18 września 2023r. – podjęcie uchwały.
 6. Przedstawienie sprawozdań:
  a) Zarządu Spółdzielni – podjęcie Uchwał w sprawie:
  – zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 i sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach za rok 2023,
  – podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023,
  – udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2023;
  b) Rady Nadzorczej – podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023r.
 7. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań finansowych Spółdzielni w roku 2024 i 2025, w celu realizacji w ramach Funduszu Dostępności, zadań związanych z likwidacją barier architektonicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami – podjęcie uchwał.
 8. Zmiana uchwały nr 25/2022 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, w sprawie: zamiany niezabudowanej działki gruntowej pod salę gimnastyczną miejskiej szkoły specjalnej na os. Pawlikowskiego, na działkę utwardzoną na os. Pawlikowskiego – podjęcie uchwały.
 9. Dyskusja.
 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Wnioskowej.
 11. Zamknięcie obrad.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach informuje, że:

 1. W siedzibie Spółdzielni, os. Korfantego 20A, pokój nr 19 oraz na stronie internetowej Spółdzielni smzory.pl, wyłożone są do wglądu n/w materiały, z którymi ma prawo zapoznać się każdy członek:
 • protokół stwierdzający przyjęcie Uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach z dnia 5 czerwca 2023r.;
 • sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023r.,
 • sprawozdanie finansowe za 2023r. i sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach za 2023r.;
 • sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach za okres 01.01.2023r.-31.12.2023r.;
 • protokół z lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2022r.;
 • projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniach 14-27 maja 2024r. – dostępne będą od 30 kwietnia 2024r.
  Materiały w siedzibie Spółdzielni (w pokoju nr 19), będą udostępniane członkom w godzinach pracy Spółdzielni, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 324788177).
  protokoły z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia z dn. 23,24,25,29,30 maja 2023r. wyłożono w siedzibach poszczególnych Administracji Osiedli: 700-lecia Żor, Ks. Władysława, Korfantego, Pawlikowskiego i Sikorskiego. Będą one członkom udostępniane w godzinach pracy Administracji, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z daną administracją.
 1. Członkowie posiadający kilka praw do lokali mieszkalnych, proszeni są o złożenie pisemnego oświadczenia najpóźniej do dnia 13 maja 2024r. (poniedziałek) do godz. 1430 do siedziby Spółdzielni: Os. Korfantego 20A w Żorach, w której części Walnego Zgromadzenia zamierzają czynnie uczestniczyć. Jest to istotne w celu przygotowania list osób, uprawnionych do udziału w danej części Walnego Zgromadzenia. W przypadku braku takiego oświadczenia, członkowie przydzieleni są do części Walnego Zgromadzenia, wg lokalu, z najstarszym przydziałem/umową.
 2. Warunkiem otrzymania przez członka mandatu do głosowania jest okazanie dokumentu tożsamości.
 3. Warunkiem otrzymania mandatu do głosowania przez pełnomocnika jest złożenie czytelnie podpisanego pełnomocnictwa oraz okazanie dokumentu tożsamości. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
  Wzór pełnomocnictwa jest na stronie internetowej Spółdzielni www.smzory.pl w zakładce DOKUMENTY / SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE“.
 4. Prawo czynnego uczestniczenia w zebraniu posiadają tylko członkowie Spółdzielni zaliczeni do danej części Walnego Zgromadzenia, lub ich pełnomocnicy.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

Żory, dnia 23 kwietnia 2024r.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w  2024 roku