Przetarg na remont ścianki do gry w squasha oraz remont nawierzchni boiska w dniu 21.03.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Remont ścianki do gry w squasha wraz z wymianą siatki na os. Ks. Władysława 9-10 w Żorach.

Zadanie II. Remont nawierzchni boiska na os. Sikorskiego 19 w Żorach.

 

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 30.09.2024r.

Składanie ofert do 21.03.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – remont ścianki i boiska. Nie otwierać przed dn. 21.03.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 750,00 zł, Zadanie II – 3.300,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie w na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg z dnia 21.03.2024r. – do pobrania

  1. WYMAGANIA OFERTOWE 21.03.2024
  2. Zał. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY
  3. Zał. NR 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA
  4. Zał. NR 3 WYKAZ INWESTYCJI
  5. Zał. NR 4 AKTUALNY STAN ZATRUDNIENIA
  6. Zał. NR 5 REMONT ŚCIANKI DO SQUASHA
  7. Zał. NR 6 REMONT NAWIERZCHNI BOISKA