Podział części stałej do zmiennej w rozliczeniach c.o.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach informuje, że zgodnie z zapisami § 7 pkt. 5 Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, na podstawie §7 pkt. 3, 4 i 5 ww. Regulaminu w dniu 01.08.2023r. uchwałą nr 55/2023 zatwierdził proporcje części stałej do zmiennej w rozliczeniach centralnego ogrzewania okresu rozliczeniowego od 1 września 2023r. do 31 sierpnia 2024r., które podaje do wiadomości (załącznik nr 1 Uchwały Zarządu).

Uchwała poprzedzona była analizą dotychczasowych kosztów ogrzewania w sezonie 2022-2023, oraz analizą wykorzystania ciepła przez elementy nieopomiarowane instalacji c.o. (elementy bez podzielników) każdego budynku.

Informujemy, że koszt ogrzewania wszystkich budynków SM w Żorach, w mijającym okresie rozliczeniowym (zakończy się 31 sierpnia 2023r.), wyniesie ok. 16.509.804,28 zł i będzie wyższy od poprzedniego okresu o 5.253.814,14 zł (+47%). Wpływ na to ma przede wszystkim wzrost cen ciepła w ubiegłym roku. Rozliczenie indywidualnych lokali z tego okresu, będzie dostarczane do lokali mieszkalnych ok. miesiąca listopada 2023r.

Przypominamy, że koszty ogrzewania budynku są kosztami niezależnymi od Spółdzielni. Zgodnie z art. 45a pkt. 2, 4, 6 Prawa energetycznego, zarządca nieruchomości zobowiązany jest rozliczyć wszystkie koszty, którymi dostawca ciepła obciąża nieruchomość, zgodnie z zapotrzebowaniem na ciepło i zgodnie ze wskazaniami liczników ciepła na wszystkie lokale w budynku.

Uchwała Nr 55/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach z dnia 23 marca 2023r.

Przetarg na remont przykanalika sanitarnego i deszczowego w dniu 31.08.2023r.

Spółdzielni Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Remont przykanalika sanitarnego wraz z wymianą poziomów kanalizacji sanitarnej w piwnicach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Pawlikowskiego 11 kl. A w Żorach.
Zadanie II. Remont przykanalika deszczowego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Pawlikowskiego 15 kl. F w Żorach.
Zadanie III. Remont przykanalika sanitarnego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os.  Sikorskiego 8A kl. E-F w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2023r.

Składanie ofert do 31.08.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – remont przykanalików. Nie otwierać przed dn. 31.08.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 600,00 zł, Zadanie II – 600,00 zł, Zadanie III – 500,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-171.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 31.08.2023 r. – załączniki do pobrania

Przetarg na zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników w dniu 24.08.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Zimowe utrzymanie dróg, parkingów oraz chodników w sezonach zimowych 2023/2024, 2024/2025 i 2025/2026.

Dokumenty przetargowe oraz wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A w dziale GZM pok. 18, tel. 32 47 88 180 oraz na stronie internetowej www.smzory.pl (w zakładce PRZETARGI).

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni (pok. 11) do dnia 24.08.2023r. do godz. 9ºº w zaklejonej kopercie z nazwą i siedzibą firmy, zaadresowaną na adres Spółdzielni opisaną: „Przetarg nieograniczony – Zimowe utrzymanie terenów”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2023r. o godz. 12ºº w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach os. Korfantego 20A (sala konferencyjna 11A).

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z treścią wymagań ofertowych oraz treścią Regulaminu postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na montaż szlabanów parkingowych w dniu 24.08.2023r.

Spółdzielni Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Montaż szlabanów na parkingu między budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi na os. Ks. Władysława 9 i 10 wraz z monitoringiem.

Składanie ofert do 24.08.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – montaż szlabanów os. Ks. Władysława 9 i 10. Nie otwierać przed dniem 24.08.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej Spółdzielni  www.smzory.pl w zakładce Przetargi.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

Przetarg 24.08.2023r. – załączniki do pobrania

 

Przetarg na odnowienie ścian docieplonych i montaż elementów zabezpieczających przed ptakami w dn. 18.08.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Odnowienie ścian docieplonych (czyszczenie elewacji z zabrudzeń pochodzenia biologicznego i emisyjnego) na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Żorach na:

– os. Ks. Władysława 9 (ściana szczytowa od kl. F),

– os. Ks. Władysława 10 (ściana szczytowa od kl. A),

– os. Sikorskiego 8 (od strony wejść do budynku, małe szczyty),

– os. Sikorskiego 9 (od strony wejść do budynku, małe szczyty),

– os. Sikorskiego 11 (od strony wejść do budynku, małe szczyty).

 Zadanie II. Montaż elementów zabezpieczających przed ptakami na belkach stężających budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Korfantego 1, 2, 3, 4, 5, 6 w Żorach

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania oraz lokalizacje.

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2023r.

Składanie ofert do 17.08.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – czyszczenie elewacji, elementy zabezp. przed ptakami. Nie otwierać przed dn. 17.08.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 2.000,00 zł, Zadanie II – 1.500,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

WYMAGANIA OFERTOWE 17.08.2023 – do pobrania

  1. Zadanie I. Czyszczenie elewacji
  2. Zadanie II. Montaż klocków
  3. Zał. Nr 1. Formularz ofertowy
  4. Zał. Nr 2. Oświadczenie oferenta
  5. Zał. Nr 3. Wykaz inwestycji
  6. Zał. Nr 4. Aktualny stan zatrudnienia