Przetarg na lokale użytkowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza ustny  nieograniczony przetarg na najem lokali użytkowych:

Lp. Lokal użytkowy/pawilon/osiedle Powierzchnia m² Stawka wywoławcza (netto) Wadium
1.
ul. Boryńska 36B (PU-4)

160,37 m²

17,00 zł/m²

2.800,00 zł

2.         PU-12 os. Pawlikowskiego

66,27 m²

11,00 zł/m²

800,00 zł

3.         PU-13 os. Pawlikowskiego

 55,76 m²

14,50 zł/m²

900,00 zł

4.       PU-15 os. Sikorskiego             112,63 m²

13,50 zł/m²

1.600,00 zł

5.       PU-15 os. Sikorskiego            125,99 m²

      14,00 zł/m²

 1.800,00 zł

6.        os. Korfantego 20 (PU-11) (piwnice)         197,41 m²

        1,00 zł/m²

   200,00 zł

7.        os. Korfantego 20 (PU-11) (piwnice)          279,00 m²

        1,00 zł/m²

300,00 zł

 

Informujemy, że dopuszcza się możliwość wynajęcia części powierzchni piwnic. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Zarządu.

Termin przejęcia lokali do uzgodnienia.

Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł/m² (netto).

Oferty winny zawierać:

– imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
– datę sporządzenia oferty,
– oferowaną branżę,
– ksero aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
– ksero wpłaty wadium,
– nr konta, na które zwracane jest wadium,
– oświadczenie o zapoznaniu się z “Regulaminem przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego, oddawania w dzierżawę terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach oraz zawierania umów najmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu” z dnia 17.11.2014 r.
– oświadczenie oferenta, które załączone jest pod ogłoszeniem do przetargu.

Wadium należy uiścić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, ING Bank Śląski O/Żory nr 51105010701000000400658373 w terminie do 28.05.2021r.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej i zapieczętowanej firmową pieczątką kopercie, zaadresowaną na adres Spółdzielni, opisanej „PRZETARG – NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU 20A, 44-240 Żory (parter – sala obsługi).

Termin składania ofert ustala się na dzień 31.05.2021 r. do godz. 9ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2021 r. o godz. 11ºº   w Sali Świetlicy „SMOK” w Żorach, osiedle Korfantego, Pawilon Usługowy ul. Osińska 46 B (PU-10), (pomiędzy ul. Osińską a Powiatowym Urzędem Pracy).

Osoba wygrywająca przetarg przed protokolarnym przejęciem lokalu ma obowiązek wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto za wylicytowany lokal.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zapewnia warunki prowadzenia przetargu z zachowaniem obowiązujących w czasie epidemii zasad higieniczno-sanitarnych. Zobowiązuje się oferentów biorących udział w przetargu w czasie epidemii, do uczestnictwa z zachowaniem środków ochrony osobistej: maska ochronna oraz jednorazowe rękawiczki.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel.  32 478 81 82.
Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu oraz wyboru oferenta bez podania przyczyny.