Przetarg na remont pokrycia dachowego na pawilonie w dn. 11.04.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Remont pokrycia dachowego na pawilonie usługowym na os. Sikorskiego PU-15 seg. A w Żorach.

Zadanie II. Remont pokrycia dachowego na pawilonie usługowym na os. Sikorskiego PU-15 seg. C w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 31.10.2024r.

Składanie ofert do 11.04.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – remont dachów. Nie otwierać przed dn. 11.04.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 1.500,00 zł, Zadanie II – 700,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,  32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

Przetarg z dnia 11.04.2024r. – załączniki do pobrania.